ការណែនាំក្រុម

ស្ថាបនិកអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនាយក

លោក Zengxiaolin

ផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ន៍ 

លោក Huchengjian ប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ន៍

លោក Liyanfeng លោក Lilunjia វិស្វករសំណង់

លោកលីចាងតាវវិស្វករមេកានិក

លោក Heqinghu វិស្វករស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

លោក Chenzegui វិស្វករកម្មវិធី

លោក Yibo វិស្វករឌីហ្សាញ

លោកស្រី Xuxiaoyu វិស្វករមហាសន្និបាត

ផ្នែកផលិតកម្ម

លោក Huangqiang អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម

លោក Chenjingwei អ្នកដឹកនាំខ្សែក្តារ PCD

លោក Xujun ប្រធានផ្នែកលោហៈធាតុ

លោកវ៉ាងភីងមេដឹកនាំបំបាត់កំហុស

លោកស្រី Liuyulong ប្រធានផ្នែកទិញ

នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យគុណភាព

លោក Zhouyongqian វិស្វករគុណភាព

ផ្នែកលក់

លោក Xulinchuan ប្រធានផ្នែកលក់

លោកស្រីស៊ីលលីសៀអ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មបរទេស

លោក Xiangkang ប្រធានផ្នែកលក់នៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន

លោកលីជុនផេងប្រធានផ្នែកលក់នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិន

លោក Xuqiaojun ប្រធានផ្នែកលក់នៃប្រទេសចិនខាងត្បូង